ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 • zawód: technik administracji

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

 


 • zawód: technik farmaceuta

Do zadań technika farmaceutycznego w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Technik farmaceuta to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.

Perspektywy zatrudnienia: apteki (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punkty apteczne, sklepy zielarsko - medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego,stacje sanitarno - epidemiologiczne, laboratoria naukowo - badawcze i toksykologiczne. 

 


 

 • zawód: technik transportu drogowego

Do zadań zawodowych absolwenta kierunku technik transportu drogowego należy:kierowanie pojazdami samochodowymi,wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego,świadczenie usług w zakresie transportu drogowego ,prowadzenie dokumentacji związanej z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego,prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu ,organizowanie transportu drogowego osób i rzeczy.

Perspektywy zatrudnienia: Absolwent kierunku technik transportu drogowego może uzyskać zatrudnienie we wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i rzeczy w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej prace kierowców itp.

 


 • zawód: technik rachunkowości

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:prowadzeniem rachunkowości, dokonywaniem rozliczeń finansowych,dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych, sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego, przechowywaniem dokumentacji księgowej, nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń, wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Perspektywy zawodowe: Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

 


 • zawód: florysta

Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Nabywa umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych z roślin żywych i suszonych. Wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii itp. Pozna zasady i rodzaje materiałów stosowanych we florystyce.

 Perspektywy zawodowe: Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

  • zawód: technik usług kosmetycznych

Program nauczania kierunku kosmetyka stwarza możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnorodnych, nowoczesnych technik kosmetycznych w gabinecie kosmetycznym czy odnowy biologicznej. Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należą w szczególności: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.Ponadto szkoła policealna przygotowuje technika usług kosmetycznych do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i uczy wysokiej kultury obsługi klienta.

Perspektywy zawodowe: Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

 


 • zawód: technik turystyki wiejskiej

Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiejstosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

Perspektywy zawodowe: absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

 


 • zawód: opiekun w domu pomocy społecznej

Podstawowym celem kształcenia opiekuna zatrudnionego w domu pomocy społecznej ( DPS) jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań:stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej.organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Perspektywy zawodowe: Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

  • zawód: opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Perspektywy zatrudnienia: Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

 

Ważne daty:

 1. Termin składania podań: od 2 lipca do 17 sierpnia 2012 r.
 2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: od 20 do 24 sierpnia 2012r.
 3. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły: do 30 sierpnia 2012r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół w Iwoniczu

Iwonicz, ul. Zadwór 15, 38-440 Iwonicz Zdrój, tel. 13 4351811; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.