ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Do pobrania:
 
 Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”. Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”. Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.
Długo trwały dyskusje nad tym jak ma obowiązkowy egzamin z matematyki wyglądać, bo co do tego że matematyka powinna być obowiązkowa prawie wszyscy są przekonani. Wiele argumentów świadczących o potrzebie wprowadzenia tego egzaminu można przytaczać. Znany psycholog prof. dr hab. Zbigniew Nęcki porównuje matematykę do… wychowania fizycznego: „Ćwiczenie „słupków” i rozwiązywanie skomplikowanych równań jest tym, czym przysiad i fikołek w gimnastyce. Nie daje ćwiczącemu żadnej konkretnej i użytecznej w życiu umiejętności czy opanowania dyscypliny sportowej (np. taka konkurencja jak „szybkość przysiadów” na olimpiadzie nie istnieje), ale daje ogólną kondycję. Matematyka jest wg mnie nauką rozwijającą umysł, a to jest każdemu potrzebne.”
Teraz, gdy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego zostało już przesądzone (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), nadeszła pora zapoznać się bliżej ze strukturą tego egzaminu.
Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) umieszczony został „Informator  o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku” w którym szczegółowo zostały opisane wszystkie aspekty tego egzaminu. Poniżej można przeczytać jego najważniejsze fragmenty.

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:
I grupa –  zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest  punktowane w skali 0-1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.
II grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.
III grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali  0-4, albo 0-5, albo 0-6.
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

Ważną częścią „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku” są przykładowe arkusze egzaminacyjne zamieszczone na stronach 31-69. Kreatywne zapoznanie się z nimi, poprzez samodzielne rozwiązanie zamieszczonych tam zadań i sprawdzenie swoich odpowiedzi z modelowymi, pozwoli ocenić aktualny stan swojej wiedzy i zdiagnozować te fragmenty materiału, które wymagają dopracowania. Informator zawiera także zbiór ponad 100 kolejnych zadań egzaminacyjnych, których rozwiązanie pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu.
Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział: „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka. To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?”