ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół w Iwoniczu  w roku szkolnym 2017/2018

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów uzyskanych:

 1. na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
 2. z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum i tak:

Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Technikum Ekonomiczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Informatyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Logistycznejęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Pojazdów Samochodowych: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia: język polski, matematyka, historia, biologia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 punktów
 3. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego: wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty:  1% = 1 punkt. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.
 4. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum szkoły z czterech przedmiotów przyjmuje się następujące wartości ocen:
  • celujący - 20 pkt
  • bardzo dobry - 16 pkt
  • dobry - 12 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
 5. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 14 pkt. Za dodatkowe osiągnięcia ucznia uważa się:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt
  2. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 5 pkt
  3. za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: - 8 pkt
  4. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 pkt
   • I miejsce (tytuł laureata) - 3 pkt
   • II miejsce (tytuł finalisty) – 2 pkt
   • III miejsce (wyróżnienie) - 1 pkt
  5. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 pkt.
 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:

a) Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:

 • celujący - 20 pkt
 • bardzo dobry - 16 pkt
 • dobry - 12 pkt
 • dostateczny - 8 pkt

b) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie:

 • średnia ocen 5,50 – 6,0 - 20 pkt
 • średnia ocen 4,50 – 5,49 - 16 pkt
 • średnia ocen 3,50 – 4,49 - 12 pkt
 • średnia ocen 2,50 – 3,49  - 8 pkt

c) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki i chemii:

 • średnia ocen 5,50 – 6,0 - 20 pkt
 • średnia ocen 4,50 – 5,49 - 16 pkt
 • średnia ocen 3,50 – 4,49 - 12 pkt          
 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów.
 1. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, stanowią odpowiednio  Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki 
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przyjmuje się w roku szkolnym 2017/2018 następujące progi punktowe:

 • liceum ogólnokształcące: próg punktowy - 75 pkt
 • technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych : próg punktowy – 65 punktów lub do wyczerpania limitu miejsc
 • Branżowa Szkoła I Stopnia (wszystkie zawody): próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc

Terminy rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie podania do szkoły 25.04 - 28.06. 2016 r.
Złożenie podania do szkoły ponadgimnazjalnej sportowej lub szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym 25.04 – 11.05.2016 r.
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego 16 – 29.05.2016 r.
3 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 6.06.2016 r.
4 Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24 -28.06.2016 r.do godz. 15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań i dokumentów 29 – 30.06.2016 r.
6 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15.07.2016 r. do godz. 10.00
7 Dostarczenie przez rodzica lub kandydata pełnoletniego brakujących dokumentów, o ile nie zostały złożone wcześniej 15 – 25.07.2016 r.
8 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.07.2016 r. do godz. 14.00


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wszystkich typów szkół na podbudowie gimnazjum składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 3. Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 6. Kandydaci do szkół zawodowych: zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 7. Zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim
 8. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 9. Zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego

Postanowienia końcowe

O decyzji komisji rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.