ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Sprawozdanie szkolnego koordynatora projektu  „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPPK.09.04.00-18-0054/16

 Program realizowany był od grudnia 2016 r do końca sierpnia 2019 r i miał celu lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

 1. Kursy i szkolenie dla uczniów:

 • Kurs barmański – 30 uczniów 
 • Kurs baristyczny – 14 uczniów
 • Kurs kelnerski – 14 uczniów
 • Kurs somelierski – 14 uczniów
 • Kurs carvingu – 14 uczniów
 • Kurs spawania rur i blach metodą pachwinową TIG I – 30 uczniów
 • Kurs spawania blach metodą czołową TIG II – 30 uczniów
 • Kurs obsługi osprzętu wielozadaniowego, ładowarek teleskopowych – 30 uczniów
 • Kurs chemizacji z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – 10 uczniów
 • Laboratorium badań wytrzymałościowych i materiałoznawstwa 

2. Studia podyplomowe dla nauczycieli:

 • Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej
 • Obsługa, naprawa i diagnostyka pojazdów samochodowych

3. Kursy i szkolenia dla nauczycieli:

 • Kurs barmański – 2 nauczycieli
 • Kurs baristyczny – 2 nauczycieli
 • Kurs kelnerski – 2 nauczycieli
 • Kurs somelierski – 2 nauczycieli
 • Kurs carvingu – 2 nauczycieli
 • Szkolenie z zakresu „Wykorzystanie programów komputerowych w gastronomii”
 • Szkolenie - "Obsługa klimatyzacji w pojazdach silnikowych"
 • Szkolenie - "Geometria układu kierowniczego"
 • Szkolenie – „Zasobnikowe układy zasilania silników ZS-CR”
 • Szkolenie - "Montaż instalacji zasilania LPG"

4. Staże i praktyki zawodowe – 120 uczniów

5. Modyfikacja programów nauczania w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy

6. Doposażenie pracowni szkolnych:

 • Warsztatów szkolnych 
 • Pracowni organizacji usług gastronomicznych
 • Pracownia sporządzania potraw i napojów

 W projekcie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane edycje kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Dodatkowo w ramach oszczędności w projekcie, zorganizowano i przeprowadzono następujące edycje kursów:

 • Baristyczny – 14 uczniów
 • Carvingu – 8 uczniów
 • Kelnerski – 7 uczniów
 • Chemizacji z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy – 15 uczniów
 • Obsługi osprzętu wielozadaniowego – ładowarek o zmiennym wysięgu – 15 uczniów.

 Na zakończenie kursów uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty oraz zaświadczenia ukończenia kursów. Kursy spawania zakończyły się egzaminami państwowymi i wszyscy uczestnicy otrzymali książeczki spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Kurs obsługi ładowarek teleskopowych zakończył się egzaminem przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Uczniowie klas pierwszych technikum pojazdów samochodowych i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych w PWSZ w Krośnie. Ich celem było przeprowadzenie prób wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie i zginanie metali o różnych właściwościach wytrzymałościowych.

 Dla nauczycieli technikum żywienia i usług gastronomicznych zrealizowano szkolenie z zakresu „Wykorzystanie programów komputerowych w gastronomii”. Nauczyciele technikum pojazdów samochodowych i mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w szkoleniach:

 • Obsługa klimatyzacji w pojazdach silnikowych - 2 nauczycieli
 • Geometria układu kierowniczego - 2 nauczycieli
 • Zasobnikowe układy zasilania silników ZS-CR - 2 nauczycieli
 • Montaż instalacji zasilania LPG – 2 nauczycieli.

 W sumie w szkoleniach uczestniczyło 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 Dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe nabywając dodatkowych uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych:

 • Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej
 • Obsługa, naprawa i diagnostyka pojazdów samochodowych

  W formie wolontariatu zmodernizowano programy nauczania w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych oraz branżowej szkole zawodowej w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, uwzględniając tematykę i liczbę godzin proponowaną przez współpracujących w tym działaniu pracodawców. Zmodernizowano i doposażono pracownie: organizacji usług gastronomicznych, pracownię sporządzania potraw i napojów oraz Warsztaty szkolne. Pracownie gastronomiczne doposażono w sprzęt AGD, naczynia i meble kuchenne, bieliznę bufetową, środki audiowizualne na łączną kwotę ponad 55 000 zł. Natomiast Warsztaty szkolne doposażono w sprzęt diagnostyczny i narzędzia warsztatowe na kwotę około 27 000 zł. Pozwoli to na bardziej szczegółową realizację podstaw programowych i programów nauczania. 

 W stażach zawodowych organizowanych u pracodawców uczestniczyło 110 uczniów technikum, 60 uczennic i uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 50 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i technikum pojazdów samochodowych. 

10 uczniów klas I i II szkoły zawodowej i branżowej realizowało u pracodawców praktyki zawodowe. Uczniowie zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności oraz kontakty z przyszłymi pracodawcami. Oprócz zdobytych nowych doświadczeń i umiejętności uczniowie zarobili niekiedy swoje pierwsze pieniądze. Na ten cel przeznaczono ogółem ponad 125 000 zł. 

 W sumie w projekcie wzięło udział 191 uczniów i 10 nauczycieli. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 540 000 zł.

 

Opracował Szkolny Koordynator Projektu Marek Haręzga.