ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Finansujemy koszty zakwaterowania w internacie uczniom klas pierwszych. Finansujemy również koszty dojazdu do szkoły uczniom klas pierwszych.
 • zawód: TECHNIK LOGISTYK - NOWOŚĆ!

 Zajmuje się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, jest odpowiedzialny za optymalizację kosztów procesu, analizuje stan zakupów i nimi zarządza. Zawód wymaga zdobycia wiedzy z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego.
  Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym. 


 • zawód: TECHNIK INFORMATYK

Zawód technika informatyka charakteryzuje się dużą mobilnością - można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam, gdzie jest komputer, sieć komputerowa, sieć bezprzewodowa. Absolwenci tego kierunku potrafią wykorzystywać najnowsze technologie oraz obsługiwać nowoczesne urządzenia komputerowe.

Podczas zajęć w szkole uczniowie uczą się między innymi jak złożyć zestaw komputerowy, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać takimi systemami operacyjnymi jak Windows, Windows Server, Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva, Fedora. Tworzą sieci komputerowe, uczą się jak rozwiązywać problemy związane z transmisją danych pomiędzy komputerami. Poznają obsługę programów biurowych takich jak: Word, Excel, PowerPoint i Access. Uczą się różnorodnych języków programowania Pascal, C++, czy JavaPoznają także tajniki grafiki komputerowejAdministrują bazami danych oraz nadzorują pracę lokalnych i rozległych sieci komputerowych (serwery, stacje robocze, elementy sieciowe, routery, switche, mostki, multiplexery, modemy, itp.).

Dodatkowo uczniowie technikum informatycznego mają możliwość zdobycia bezpłatnie uprawnień:

 • prawa jazdy kategorii B
 • Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)

Mogą również poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych obejmujących różnorodną tematykę: język PHP, obsługę bazy danych MySQL, zajęcia koła fotograficznego i inne.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy jako informatycy, administratorzy sieci komputerowych, programiści, pracownicy administracji lub graficy komputerowi.

 

     


 • zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta.

Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne w nowoczesnych szkolnych pracowniach. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w jednostkach gastronomicznych na terenie kraju oraz mają możliwość ich odbycia za granicą - we Włoszech. Dla uczniów starszych klas organizowane są wakacyjne, zagraniczne wyjazdy zarobkowe, dzięki którym mają szansę doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Dla uczniów dodatkowo organizowane są bezpłatnie kursy dające uprawnienia:

 • barmana (po ukończeniu kursu uczeń otrzymuje certyfikat Akademii Miksologii, który jest także honorowany przez kraje Unii Europejskiej)
 • kelnera
 • prawo jazdy kategorii B

Organizowane są również zajęcia warsztatowe ze znanymi kucharzami, producentami zdrowej żywności, plantatorami i producentami wina.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, pensjonatach, domach wczasowych, obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością  oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, agroturystycznych, hotelarskich.

Turystyka winiarska rozwija się w Polsce w szybkim tempie, a na zachodzie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to duża szansa na promocje turystyczną regionu. Dlatego tez nasza szkoła proponuje jako dodatkową specjalność ENOTURYSTYKĘ czyli turystykę winiarską. W ramach tych zajęć uczniowie poznają zasady uprawy winorośli oraz zagadnienia związane z produkcją wina.

 

 •  zawód: TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

Kształcenie w zawodzie technika mechanizacji rolnictwa ma za zadanie przygotować uczniów do pracy w technicznej obsłudze rolnictwa, świadczenia usług mechanizacyjnych, transportowych, handlowych w zakresie obrotu maszynami i urządzeniami.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwie przyszkolnym, u pracodawców - w przedsiębiorstwach techniczno -handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjne, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane są zajęcia praktyczne, praktyki i wycieczki zawodowe. Dla zainteresowanych uczniów istnieje możliwość, w trakcie nauki szkolnej, odbycia stażu zawodowego oraz praktyk zagranicznych np. w Holandii.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień:

 • prawa jazdy kat B i T
 • spawacza metodą MIG i TIG
 • operatora wózków jezdniowych
 • diagnosty pojazdów samochodowych i obsługi klimatyzacji
 • operatora kombajnów zbożowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi rolnictwa, prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą (warsztat) lub własne gospodarstwo rolne.

 


 • zawód: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik architektury krajobrazu urządza, utrzymuje (tzn. pielęgnuje rośliny oraz konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia) oraz wykonuje prace pomocnicze przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu. Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wykonania, pielęgnacji ogrodów i innych terenów zieleni oraz do produkcji roślin ozdobnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w przyszkolnej szklarni, ogrodzie dydaktycznym oraz na terenach zielonych wokół szkoły. W ramach nauki zawodu organizowane są praktyki zawodowe, istnieje możliwość odbycia praktyk  zagranicznych.

Dla uczniów tego kierunku dodatkowo organizowane są bezpłatne kursy i szkolenia:

 • kurs komputerowego projektowania i wykonania ogrodu dydaktycznego,
 • kurs szczepienia i okulizacji roślin,
 • kurs prawa jazdy kat. B i T

Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, przy których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w firmach produkujących i zaopatrujących w materiał roślinny i elementy małej architektury ogrodów.

Nasza szkoła proponuje dla kierunku technik architektury krajobrazu dodatkową specjalność – florystykę, czyli umiejętność układania kompozycji z kwiatów zarówno żywych jak i suszonych. Zadaniem florysty jest tworzenie różnego rodzaju kompozycji roślinnych - począwszy od bukietów i wiązanek sprzedawanych w kwiaciarniach, po większe, całościowe projekty, jak na przykład dekoracja wnętrz czy oprawa uroczystości weselnej.

 

Po ukończeniu takiego kursu można podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

 


 • zawód: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy. Ekonomista to zawód wciąż poszukiwany na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku  doskonale orientują się w nowoczesnych trendach gospodarczych i potrafią z sukcesem inwestować swoje pieniądze, gdyż współczesna ekonomia łączy teorię z praktyką.

W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Oprócz przedmiotów teoretycznych, uczniowie doskonalą swoje umiejętności  w sposób praktyczny w pracowni ekonomicznej, gdzie zajęcia odbywają się wyłącznie przy użyciu komputerów oraz na praktykach zawodowych w instytucjach finansowych i w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

Uczniowie, którzy podejmą naukę w naszej szkole mogą skorzystać z dodatkowej oferty i zdobyć:

 • „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”
 • dodatkowe kwalifikacje umożliwiające pracę w handlu np. obsługa kas fiskalnych
 • po odbyciu dodatkowego modułu w zakresie „Rozliczenio-wynagrodzeń i danin publicznych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowego zawodu – technik rachunkowości

Wysoki poziom kształcenia w zawodzie technik ekonomista potwierdzają wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie:
Technik Ekonomista w [%]
Rok
woj. podkarpackie
woj. małopolskie
woj. lubelskie
OKE Kraków
w kraju
ZS w Iwoniczu
2006 64,3 76,6 67,5 70,4 71,1 81,48
2007 49,7 59,5 50,2 54,4 51,05 60,87
2008 29,2 42,8 31,2 36,5 - 94,74
2009 67,7 71,4 57,6 67,6 69,1 83,33
2010 63,4 70,2 53,2 65 63,4 100
2011 67,1 68,4 59,4 66,2 61,2 81,82
2012 71,9 78,4 74,7 75,6 70,9 100

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).


 • zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą, naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych. Uczniowie kształcący się w tym kierunku zdobywają umiejętności z dziedziny diagnostyki samochodowej. Program tego kierunku nauczania obejmuje zagadnienia z budowy pojazdów samochodowych, technologii wytwarzania części oraz ich napraw, podstaw budowy maszyn, organizacji przedsiębiorstw, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów i zasad ruchu drogowego.

Do dyspozycji uczniów są nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych. Istnieje również możliwość zorganizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo, bezpłatnie zdobyć uprawnienia m.in.:

 • prawo jazdy kat B
 • spawacza metodami MIG i TIG
 • obsługi wózków jezdniowych
 • diagnosty pojazdów samochodowych i obsługi klimatyzacji

Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnienia w: stacjach obsługi i naprawy pojazdów, firmach handlowych, działających w branży motoryzacyjnej, salonach sprzedaży samochodów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych części i podzespoły samochodowe