Branżowa Szkoła I Stopnia
ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

KIEROWCA MECHANIK - nowość

 Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. W czasie 3-letniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej przygotujesz się do wykonywania zadań związanych z prowadzeniem pojazdów samochodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Możesz świadczyć usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Kierowca mechanik dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizowanych zadań.
 W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczna naukę jazdy, co uprawnia do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.


zawód:

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH - nowość

 Wykonuje swoje zadania zawodowe najczęściej w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i remontami dróg.
 Szkoła gwarantuje zdobycie, w ciągu 3 lat nauki,  kwalifikacji zawodowych z zakresu przygotowania sprzętu, jego obsługi i  konserwacji oraz realizacji robót związanych z podbudową drogi, układaniem nawierzchni oraz oceną poprawności wykonania zadań technologicznych.
 Typowe stanowiska pracy operatora maszyn drogowych to operatorzy: równiarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni, repawera, remiksera remontera, recyklera nawierzchni, frezarki do nawierzchni drogowych, maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, do produkcji mieszanek betonowych, do stabilizacji gruntu, walca drogowego, zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, samojezdnej malowarki znaków poziomych.


zawód:
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

 Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów teoretycznie i praktycznie do sprawnego wykonania powierzonych im zadań w zakładach zaplecza technicznego rolnictwa, w punktach świadczących usługi mechaniczne i transportowe.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach u pracodawców: w przedsiębiorstwach techniczno - handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz świadczących usługi mechanizacyjne, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane są zajęcia praktyczne oraz liczne praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień:

  • prawa jazdy kat B i T
  • spawacza metodą MIG i TIG
  • operatora wózków jezdniowych
  • operatora kombajnów zbożowych

Nauka w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa w zasadniczej szkole zawodowej 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent może być zatrudniony jako: operator agregatów rolniczych, kombajnów samobieżnych, kierowca pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów i maszyn. 


 

zawód:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód mechanika samochodowego jest jednym z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. W trakcie nauki uczniowie nabywają teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu budowy, eksploatacji i zasad działania pojazdów samochodowych.

Do dyspozycji uczniów są nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, które umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Istnieje również możliwość zorganizowania wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo, bezpłatnie zdobyć uprawnienia m.in.:

  • prawo jazdy kat B
  • spawacza metodami MIG i TIG
  • obsługi wózków jezdniowych

Nauka w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tego kierunku ma szansę zatrudnienia w: stacjach obsługi i naprawy pojazdów, firmach handlowych, działających w branży motoryzacyjnej, salonach sprzedaży samochodów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych części i podzespoły samochodowe.

  

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
773
Odsłon artykułów:
1742040