Warunki naboru
ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół w Iwoniczu w roku szkolnym 2018/2019

Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą punktów uzyskanych:

 1. na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum i tak:

Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Liceum Ogólnokształcące: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Architektury Krajobrazu: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Technikum Ekonomiczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Informatyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Logistyczne: język polski, język obcy, matematyka, informatyka
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Pojazdów Samochodowych: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia: język polski, matematyka, historia, biologia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 100 punktów
 3. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego: wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty: 1% = 1 punkt. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.
 4. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum szkoły z czterech przedmiotów przyjmuje się następujące wartości ocen:
  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt
 5. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. Za dodatkowe osiągnięcia ucznia uważa się:
  1. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 7 pkt
  2. za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: - 10 pkt
  3. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 pkt
   • międzynarodowym - 4 pkt
   • krajowym – 3 pkt
   • wojewódzkim - 2 pkt
   • powiatowym - 1 pkt
 7. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 pkt.
 8. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
  1. Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:
   • celujący - 20 pkt
   • bardzo dobry - 18 pkt
   • dobry - 13 pkt
   • dostateczny - 8 pkt
   • dopuszczający - 2 pkt
  2. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z dwóch historii i wiedzy o społeczeństwie:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
  3. Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen (po zaokrągleniu do liczby całkowitej) z czterech biologii, geografii, fizyki i chemii:
   • średnia ocen 6 - 20 pkt
   • średnia ocen 5 - 18 pkt
   • średnia ocen 4 - 13 pkt
   • średnia ocen 3 - 8 pkt
   • średnia ocen 2 - 2 pkt
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Przyjmuje się w roku szkolnym 2018/2019 następujące progi punktowe:

 • liceum ogólnokształcące: próg punktowy - 75 pkt
 • technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych: próg punktowy – 65 punktów lub do wyczerpania limitu miejsc
 • Branżowa Szkoła I Stopnia (wszystkie zawody) próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wszystkich typów szkół na podbudowie gimnazjum składają następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej z wpisanym numerem PESEL
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 3. Zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. Karta zdrowia
 5. Dwie fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 6. Kandydaci do szkół zawodowych: zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 7. Zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim
 8. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 9. Zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego

Postanowienia końcowe

O decyzji komisji rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
773
Odsłon artykułów:
1742042